Ron van Rossum is een in Kasteelstad 's-Heerenberg gevestigde fotograaf. Zijn stijl is journalistiek en ongedwongen. Ron van Rossum Fotografie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
RVR18490.jpg
Auteur

Ron van Rossum Fotografie

Ron van Rossum is een in Kas­teel­stad 's-Hee­ren­berg ge­ves­tig­de pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf. Sinds zijn jeugd­jaren is Ron van Rossum be­zig met fo­to­gra­fie en door val­len en op­staan heeft hij zich het wer­ken met licht ei­gen ge­maakt. Op la­te­re leef­tijd heeft hij een fo­to­gra­fie-op­lei­ding ge­volgd on­der lei­ding van di­ver­se Ne­der­land­se top­fo­to­gra­fen.

Bij de ge­meen­te Vlaar­din­gen is hij ne­gen jaar als staf­fo­to­graaf werk­zaam ge­weest en heeft daar veel er­va­ring op­ge­daan met fo­to­gra­fie voor de lo­kale over­heid. Hij fo­to­gra­feer­de bij tal­lo­ze ont­hul­lin­gen, uit­rei­kin­gen van on­der­schei­din­gen en prij­zen, beur­zen en con­gres­sen, ope­nings­han­de­lin­gen, re­cep­ties, ju­bi­le­ren­de echt­pa­ren en 100-plus­sers, ver­zorg­de pro­fiel- en por­tret­fo­to's, deed de pro­duct­fo­to­gra­fie, maak­te re­por­ta­ges van fes­ti­vi­tei­ten in de stad en do­cu­men­teer­de wo­ning­bouw­pro­jec­ten.

Zijn stijl is jour­na­lis­tiek en on­ge­dwon­gen. Hij is flex­i­bel en levert snel. Het na­ko­men van af­spra­ken vindt hij be­lang­rijk. Ook is hij graag be­trok­ken bij het pro­ces en vindt een goe­de re­la­tie met de op­dracht­ge­ver be­lang­rijk. Dit zorgt niet al­leen voor een ple­zie­ri­ge werk­wij­ze, maar bo­ven­al tot het best mo­ge­lij­ke eind­re­sul­taat.

NPS Member

RVR_20150822_122316
RVR_20100710_141102
RVR12235
RVR25665
RVR25240
RVR10297
RVR13250
RVR30942
RVR70087
RVR80288
RVR_20131029_145819
RVR_20140801_114353

Contact

Wilt u meer we­ten o­ver be­schik­baar­heid voor een fo­to­ses­sie of een vrij­blij­ven­de prijs­op­ga­ve aan­vra­gen? Je kunt me op de vol­gen­de ma­nie­ren be­rei­ken:
Postadres:
Ron van Rossum Fotografie
Emmerikseweg 27
7041 AV 'S-HEERENBERG
Telefoon: 06-4715 3593
BTW-id:  NL001336692B76
Ron van Rossum Fo­to­gra­fie staat in­ge­schre­ven bij de Ka­mer van Koop­han­del on­der num­mer 53630122.
RVR_20160625_131808
RVR14718
RVR_20140801_132430
RVR_20170701_133546
RVR_20150731_114540
RVR14648
RVR82741