Ron van Rossum is een in 's-Heerenberg gevestigde professionele fotograaf. Zijn stijl is journalistiek en ongedwongen. Ron van Rossum Fotografie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Haagse Harrie
Auteur

Ron van Rossum Fotografie

Ron van Rossum is een in 's-Heer­en­berg ge­ves­tig­de pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf. Sinds zijn jeugd­jaren is Ron van Rossum be­zig met fo­to­gra­fie en door val­len en op­staan heeft hij zich het wer­ken met licht ei­gen ge­maakt. Op la­te­re leef­tijd heeft hij een fo­to­gra­fie-op­lei­ding ge­volgd on­der lei­ding van di­ver­se Ne­der­land­se top­fo­to­gra­fen.

Bij de ge­meen­te Vlaar­din­gen is hij ne­gen jaar als staf­fo­to­graaf werk­zaam ge­weest en heeft daar veel er­va­ring op­ge­daan met fo­to­gra­fie voor de lo­kale over­heid. Hij fo­to­gra­feer­de bij tal­lo­ze ont­hul­lin­gen, uit­rei­kin­gen van on­der­schei­din­gen en prij­zen, beur­zen en con­gres­sen, ope­nings­han­de­lin­gen, re­cep­ties, ju­bi­le­ren­de echt­pa­ren en 100-plus­sers, ver­zorg­de pro­fiel- en por­tret­fo­to's, deed de pro­duct­fo­to­gra­fie, maak­te re­por­ta­ges van fes­ti­vi­tei­ten in de stad en do­cu­men­teer­de wo­ning­bouw­pro­jec­ten.

Zijn stijl is jour­na­lis­tiek en on­ge­dwon­gen. Hij is flex­i­bel en levert snel. Het na­ko­men van af­spra­ken vindt hij be­lang­rijk. Ook is hij graag be­trok­ken bij het pro­ces en vindt een goe­de re­la­tie met de op­dracht­ge­ver be­lang­rijk. Dit zorgt niet al­leen voor een ple­zie­ri­ge werk­wij­ze, maar bo­ven­al tot het best mo­ge­lij­ke eind­re­sul­taat.

NPS Member

VL.Loggerfestival
Living Statues
Menno bij Oliehandel Kerkhof
De Groenste Bruiloft
Berty in gesprek met Nel
Jeugdlintje voor Roana
Bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal
Willy Atema
Veteranendag
Denja
Joline
Lizanne en Arjen

Contact

Wilt u meer we­ten o­ver be­schik­baar­heid voor een fo­to­ses­sie of een vrij­blij­ven­de prijs­op­ga­ve aan­vra­gen? Je kunt me op de vol­gen­de ma­nie­ren be­rei­ken:
Postadres:
Ron van Rossum Fotografie
Emmerikseweg 27
7041 AV 'S-HEERENBERG
Telefoon: 06-4715 3593
BTW-id:  NL001336692B76
Ron van Rossum Fo­to­gra­fie staat in­ge­schre­ven bij de Ka­mer van Koop­han­del te Rotterdam on­der num­mer 53630122.
Varend Corso
Zomercarnaval
Dag Zonder Drempels
Varend Corso
Varend Corso
NL-Doet
Vuvuzela blazen

Wat klanten zeggen

Ik vind fo­to's van me­zelf al­tijd ver­schrik­ke­lijk, maar dat geldt in het ge­val van jouw foto ze­ker niet. Ik ben er heel blij mee. Hij prijkt in­mid­dels op Facebook als pro­fiel­fo­to en ik krijg van ie­der­een he­le po­si­tie­ve re­ac­ties.
Je foto's van mijn zwan­ge­re buik oog­sten veel be­won­de­ring.
Voor het eerst heb­ben we foto's waar we écht wat mee kun­nen.