Ron van Rossum is een in 's-Heerenberg woonachtige fotograaf.
Ron van Rossum Fotografie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
RVR60713.jpg
Auteur

Ron van Rossum Fotografie

Ron van Rossum is een in 's-Heeren­berg woon­ach­tige fo­to­graaf. Hij heeft veel er­va­ring met fo­to­gra­fie voor de lo­kale over­heid. Hij fo­to­gra­feer­de bij tal­lo­ze ont­hul­lin­gen, uit­rei­kin­gen van on­der­schei­din­gen en prij­zen, beur­zen en con­gres­sen, ope­nings­han­de­lin­gen, re­cep­ties, ju­bi­le­ren­de echt­pa­ren en 100-plus­sers, ver­zorg­de pro­fiel- en por­tret­fo­to's, deed de pro­duct­fo­to­gra­fie, maak­te re­por­ta­ges van fes­ti­vi­tei­ten in de stad en do­cu­men­teer­de wo­ning­bouw­pro­jec­ten.

NPS Member
RVR_20100710_141102
RVR25665
RVR_20150822_122316
RVR60908

Contact

Wilt u meer we­ten o­ver be­schik­baar­heid voor een fo­to­ses­sie of een vrij­blij­ven­de prijs­op­ga­ve aan­vra­gen? Je kunt me op de vol­gen­de ma­nier be­rei­ken:
BTW-id:  NL001336692B76
Ron van Rossum Fo­to­gra­fie staat in­ge­schre­ven bij de Ka­mer van Koop­han­del on­der num­mer 53630122.
RVR30942
RVR12235
RVR_20150905_142044
RVR10297
RVR19196
RVR60825
RVR_20171130_103045
RVR_20141004_151503

Wat klanten zeggen

Ik vind fo­to's van me­zelf al­tijd ver­schrik­ke­lijk, maar dat geldt in het ge­val van jouw foto ze­ker niet. Ik ben er heel blij mee. Hij prijkt in­mid­dels op Facebook als pro­fiel­fo­to en ik krijg van ie­der­een he­le po­si­tie­ve re­ac­ties.
Je foto's van mijn zwan­ge­re buik oog­sten veel be­won­de­ring.
Voor het eerst heb­ben we foto's waar we écht wat mee kun­nen.
RVR28607
RVR80288
RVR60896
RVR_20140801_114353
RVR14648
RVR13360
RVR_20160625_131808

Deze website is gemaakt met de software van jAlbum