Ron van Rossum is een in 's-Heerenberg woonachtige fotograaf.
Ron van Rossum Fotografie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
RVR60713.jpg
Auteur

Ron van Rossum Fotografie

Ron van Rossum is een in 's-Heeren­berg woon­ach­tige pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf. Hij heeft veel er­va­ring met fo­to­gra­fie voor de lo­kale over­heid. Hij fo­to­gra­feer­de bij tal­lo­ze ont­hul­lin­gen, uit­rei­kin­gen van on­der­schei­din­gen en prij­zen, beur­zen en con­gres­sen, ope­nings­han­de­lin­gen, re­cep­ties, ju­bi­le­ren­de echt­pa­ren en 100-plus­sers, ver­zorg­de pro­fiel- en por­tret­fo­to's, deed de pro­duct­fo­to­gra­fie, maak­te re­por­ta­ges van fes­ti­vi­tei­ten in de stad en do­cu­men­teer­de wo­ning­bouw­pro­jec­ten.

RVR_20150822_122316
RVR25665
RVR60908
RVR_20100710_141102
RVR12235
RVR30942
RVR10297
RVR60825

Contact

Wilt u meer we­ten o­ver be­schik­baar­heid voor een fo­to­ses­sie of een vrij­blij­ven­de prijs­op­ga­ve aan­vra­gen? Je kunt me op de vol­gen­de ma­nie­ren be­rei­ken:
BTW-id:  NL001336692B76
Ron van Rossum Fo­to­gra­fie staat in­ge­schre­ven bij de Ka­mer van Koop­han­del on­der num­mer 53630122.
RVR80288
RVR_20140801_114353
RVR14648
RVR_20160625_131808
RVR82741
RVR25240
RVR_20150731_114540
RVR_20161028_200115